Tunele rozsączające

Systemy rozsączające » Tunele rozsączające

Tunele retencyjno-rozsączające z płytami czołowymi owijane geowłókniną filtracyjną przeznaczone są do rozsączania i retencji wody deszczowej, zbieranej z dachów budynków oraz z utwardzonych powierzchni terenu, takich jak tarasy, parkingi, ulice i drogi. Woda deszczowa kierowana jest do urządzeń filtrujących celem oddzielenia zanieczyszczeń mechanicznych, a następnie rurami kanalizacyjnymi do owiniętych włókniną filtracyjną tuneli w celu retencji i rozsączenia wody w gruncie.

Tunele rozsączające łączone są w zespoły (w pionie i w poziomie), o wielkościach zależnych od wielkości powierzchni, z której zbierana jest woda.

 

 

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Zestawy tuneli kanalizacji deszczowej systemu  przeznaczone są do zagospodarowania/ retencji oraz grawitacyjnego rozprowadzania i rozsączania wody deszczowej odprowadzanej z dachu budynku oraz zebranej z utwardzonych powierzchni ale mogą być również stosowane do rozsączania ścieków pochodzących z biologicznych oczyszczalni ścieków. Zestawy elementów mogą być stosowane na terenach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i budownictwa przemysłowego. Zestawy elementów systemu mogą być stosowane w gruntach o niskim poziomie wód gruntowych, w gruntach lekkich i przepuszczalnych oraz w gruntach spoistych (słabo przepuszczalnych) przy zastosowaniu obsypki żwirowej.

Przy stosowaniu zestawów elementów systemu powinny być spełnione następujące warunki:

 • dno wykopu powinno być dokładnie wypoziomowane i wyłożone 10 cm warstwą żwiru 8/16
 • tunele powinny być ułożone na warstwie żwiru jeden za drugim i sczepione obrzeżami a następnie owinięte geowłókniną na 30 cm zakładkę
 • dolna powierzchnia tuneli rozsączających powinna znajdować się min. 1,0 m ponad poziomem wody gruntowej,
 • rury kanalizacji deszczowej powinny być układane ze spadkiem,
 • zwieńczenia studzienek/filtrów kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000,
 • odległość usytuowania tuneli od budynku z nieizolowaną piwnicą powinna wynosić min. 6,0 m
 • do odwodnienia 100 m2 przy opadach 150 l/s/ha potrzeba min. od 3 - 7 tuneli w zależności od wskaźnika przepuszczalności gruntu.

Warunki wbudowania tuneli rozsączających

Obciążenia:

 • dopuszczalne obciążenie ruchem samochodów ciężarowych do 30 t

Minimalna grubość przykrycia gruntem:

 • 25 cm przy obciążeniu ruchem pieszym
 • 75 cm przy obciążeniu samochodami osobowymi
 • 150 cm przy obciążeniu samochodami ciężarowymi do 30 t

Maksymalna głębokość posadowienia (mierzona od dna tunelu):

 • 250 cm

Przy budowie układów retencyjno-rozsączających  należy uwzględniać wymagania norm:

 • PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
 • PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń - Część 1 - Wymagania ogólne
 • PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych